Rady na Odpady

Usługi

ZOMM Mysłowice

Spółka będąc gminną osobą prawną koncentruje swoje działania w zakresie utrzymania czystości i porządku ulic placów i chodników, w szczególności przez; zbieranie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń, w tym zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości, zbierania i pozbywanie się odpadów zgromadzonych do tego celu w pojemnikach ustawionych na chodnikach, utrzymania czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych położonych na obszarze Gminy Mysłowice, zbierania i pozbywanie się odpadów z terenów otwartych będących własnością Gminy Mysłowice poprzez likwidację dzikich wysypisk, zakładania i utrzymanie w należytym stanie terenów zieleni i zadrzewienia, odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu Gminy Mysłowice, wykonywania innych usług zleconych Spółce przez Gminę Mysłowice lub jej jednostki organizacyjne, na podstawie przepisów odrębnych lub umów szczególnych.

Ponadto, w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, Spółka prowadzi na terenie Gminy punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych - PSZOK, do których mieszkańcy mogą dostarczać: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, w tym bioodpady, pozostałe z selektywnej zbiórki odpady komunalne, odpady zielone, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory (z wyłączeniem akumulatorów samochodowych), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;

Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o. o.
ul. Stadionowa 11, 41-400 Mysłowice

tel. +48 (32) 222 60 43
tel./fax: +48 (32) 222 11 40

www.zomm.pl
e-mail: biuro@zomm.pl