Zakład Oczyszczania Miasta Sp z o.o.

ul. Stadionowa 11, 41-400 Mysłowice

biuro@zomm.pl

+48 32 222 60 43

Zakład Oczyszczania Miasta Sp z o.o.

ul. Stadionowa 11, 41-400 Mysłowice

Informacje publiczne

Biuletyn Informacji Publicznej

E-mail

biuro@zomm.pl

Obsługa Mieszkańców

+48 32 307 54 95

USŁUGI

Spółka będąc gminną osobą prawną koncentruje swoje działania w zakresie utrzymania czystości i porządku ulic placów i chodników, w szczególności przez; zbieranie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń, w tym zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości, zbierania i pozbywanie się odpadów zgromadzonych do tego celu w pojemnikach ustawionych na chodnikach, utrzymania czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych położonych na obszarze Gminy Mysłowice, zbierania i pozbywanie się odpadów z terenów otwartych będących własnością Gminy Mysłowice poprzez likwidację dzikich wysypisk, zakładania i utrzymanie w należytym stanie terenów zieleni i zadrzewienia, odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu Gminy Mysłowice, wykonywania innych usług zleconych Spółce przez Gminę Mysłowice lub jej jednostki organizacyjne, na podstawie przepisów odrębnych lub umów szczególnych.

Ponadto, w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, Spółka prowadzi na terenie Gminy punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych – PSZOK, do których mieszkańcy mogą dostarczać: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, w tym bioodpady, odpady zielone, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory (z wyłączeniem akumulatorów samochodowych), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;

odpady gromadzone selektywnie

Zasady selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych określone są przepisami prawa miejscowego w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Od marca 2018 r na ternie Gminy Mysłowice właściciele nieruchomości są zobowiązani do selektywnego gromadzenia odpadów z podziałem na:

  • Papier
  • Metale i tworzywa sztuczne
  • Szkło
  • Odpady kuchenne BIO

Pamiętajmy! Segregacja odpadów w miejscu ich powstawania to obowiązek każdego wytwórcy. Dzięki selektywnemu gromadzeniu pozyskujemy z recyklingu surowce wtórne oraz ograniczamy składowanie odpadów na wysypiskach. Odpady wytwarzane w gospodarstwie domowym charakteryzują się ponad 50 % zawartością substancji organicznych (resztki jedzenia, makulatura, trawa i liście). Substancje te obok odpadów niebezpiecznych (baterie, leki) stanowią największe zagrożenie dla naszego środowiska, są czynnikiem inicjującym procesy gnilne, źródłem nieprzyjemnych zapachów i niebezpiecznych odcieków.

Spalanie odpadów w piecach centralnego ogrzewania powoduje zanieczyszczenie bezpośredniego środowiska w stopniu nieporównywalnym z żadną przemysłową instalacją spalającą np. węgiel kamienny. To co wdychamy my i nasi sąsiedzi przy spalaniu odpadów zagraża naszemu zdrowiu i życiu.

GRUZ BUDOWLANY, ODPADY POREMONTOWE I WIELKOGABARYTOWE

Oferujemy zagospodarowanie gruzu budowlanego i odpadów poremontowych. W ofercie udostępniamy kontenery o pojemności 3,5 m3 oraz 5,5 m3, lokalizowane we wskazanych przez Klienta miejscach. W przypadku konieczności utylizacji niewielkich ilości odpadów, proponujemy zakup w naszych Biurach Obsługi Klienta, specjalnie do tego celu przygotowanych worków jutowych. 

Odpady poremontowe należy gromadzić selektywnie w celu dalszego ich wykorzystania. Gromadzenie gruzu w pojemnikach na odpady komunalne jest zabronione.

W ramach świadczonych usług oferujemy zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych tj. mebli, sprzętu, wyposażenia itp. Przy większej ilości odpadów podstawiamy otwarte kontenery o pojemności od 3,5 m3, 5,5 m3 lub 7 m3.

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny podlega szczególnym regulacjom prawnym. Zabronione jest gromadzenie go razem z pozostałymi odpadami. W przypadku zakupu nowego, stary można pozostawić w sklepie. Ważne jest aby był on tego samego rodzaju i w takiej samej ilości. Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego można oddać do punktu zbierania zużytego sprzętu. Wykazy takich punktów dostępne są w urzędach oraz sklepach RTV i AGD.

Punkty odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zlokalizowane są w Mysłowicach przy ul. K. Miarki 38 i ul. Piaskowej.