Zakład Oczyszczania Miasta Sp z o.o.

ul. Stadionowa 11, 41-400 Mysłowice

biuro@zomm.pl

+48 32 222 60 43

Zakład Oczyszczania Miasta Sp z o.o.

ul. Stadionowa 11, 41-400 Mysłowice

Informacje publiczne

Biuletyn Informacji Publicznej

E-mail

biuro@zomm.pl

Obsługa Mieszkańców

+48 32 307 54 95

podstawowe informacje

Spółka utworzona została w 1992 r. Założycielem i jedynym właścicielem Spółki jest gmina Mysłowice. Siedzibą spółki jest miasto Mysłowice. Spółka powstała w 1991 r. na mocy Uchwały Rady Miasta Mysłowice z kapitałem zakładowym w wysokości 4 tys. zł. Obecny kapitał zakładowy to ponad 9,6 mln zł. ZOMM jest gminną osobą prawną wykonującą zadania użyteczności publicznej, czyli zadania własne gminy, których celem jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług z zakresu gospodarki komunalnej.

Spółka działa pod firmą: Zakład Oczyszczania Miasta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Adres korespondencyjny: 41-400 Mysłowice, Stadionowa 11.
Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach,
Wydział VIII Gospodarczy KRS pod Nr KRS: 0000066372. NIP Spółki: 222 00 07 637.
Kapitał zakładowy spółki wynosi 9.643.500,00 zł. Właścicielem 100 % udziałów jest Gmina Mysłowice.

5 171 000, 00

9.168.500,00 zł