Najczęściej zadawane pytania

CZY MUSZĘ SKŁADAĆ NOWĄ DEKLARACJĘ JAK ZMIENIA SIĘ STAWKA ZA ODPADY ?

NIE!
Właściciele nieruchomości, którzy są objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nie muszą składać nowych deklaracji. Wynika to z art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który stanowi o obowiązku zawiadomienia właścicieli nieruchomości o wysokości nowych stawek w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (podczas gdy metoda naliczania opłaty nie ulega zmianie).

KIEDY MUSZĘ ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ?

W przypadku nowo zamieszkałego budynku (nowy dom lub przeprowadzka do zakupionej nieruchomości), właściciel jest zobowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
W przypadku zmiany danych dotyczących np. liczby osób zamieszkujących nieruchomość, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć zmianę deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Przykładowo, deklarację za luty należy składać do 10 marca i analogicznie w następnych miesiącach. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

W PRZYPADKU ZGONU:
Istnieje możliwość złożenia deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 6 miesięcy wstecz od dnia tego zdarzenia.

GDZIE ZNAJDĘ AKTUALNY WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ ZAŁĄCZNIKI DO DEKLARACJI

Na stronie Urzędu Miasta Mysłowice Dla mieszkańca » Gospodarka odpadami » Deklaracje

https://www.myslowice.pl/dla-mieszkanca/gospodarka-odpadami/deklaracje/

GDZIE ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI?

 – w Urzędzie Miasta Mysłowice ul. Powstańców 1,
– za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres : Urząd Miasta Mysłowice, ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice.

GDZIE ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI?