Zakład Oczyszczania Miasta Sp z o.o.

ul. Stadionowa 11, 41-400 Mysłowice

biuro@zomm.pl

+48 32 222 60 43

Zakład Oczyszczania Miasta Sp z o.o.

ul. Stadionowa 11, 41-400 Mysłowice

Informacje publiczne

Biuletyn Informacji Publicznej

E-mail

biuro@zomm.pl

Obsługa Mieszkańców

+48 32 307 54 95

Najczęściej zadawane pytania

CZY MUSZĘ SKŁADAĆ NOWĄ DEKLARACJĘ JAK ZMIENIA SIĘ STAWKA ZA ODPADY ?

NIE!
Właściciele nieruchomości, którzy są objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nie muszą składać nowych deklaracji. Wynika to z art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który stanowi o obowiązku zawiadomienia właścicieli nieruchomości o wysokości nowych stawek w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (podczas gdy metoda naliczania opłaty nie ulega zmianie).

KIEDY MUSZĘ ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ?

W przypadku nowo zamieszkałego budynku (nowy dom lub przeprowadzka do zakupionej nieruchomości), właściciel jest zobowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
W przypadku zmiany danych dotyczących np. liczby osób zamieszkujących nieruchomość, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć zmianę deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Przykładowo, deklarację za luty należy składać do 10 marca i analogicznie w następnych miesiącach. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

W PRZYPADKU ZGONU:
Istnieje możliwość złożenia deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 6 miesięcy wstecz od dnia tego zdarzenia.

GDZIE ZNAJDĘ AKTUALNY WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ ZAŁĄCZNIKI DO DEKLARACJI

Na stronie Urzędu Miasta Mysłowice Dla mieszkańca » Gospodarka odpadami » Deklaracje

https://www.myslowice.pl/dla-mieszkanca/gospodarka-odpadami/deklaracje/

GDZIE ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI?

– w Urzędzie Miasta Mysłowice ul. Powstańców 1,
– za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres : Urząd Miasta Mysłowice, ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice.

CZY PRZEDSIĘBIORCOM BĘDĄ WYSTAWIANE FAKTURY ZA OPŁATĘ ZA ODBIÓR ODPADÓW?

NIE.
Miasto nie będzie wystawiać ani rachunków, ani faktur. Osoba składająca deklarację musi sama pamiętać aby dokonać płatności.
Opłatę za odbiór odpadów w wysokości zgodnej ze złożoną przez Państwa deklaracją, na  indywidualny numer rachunku bankowego do ostatniego dnia każdego miesiąca.
Zmiana liczby zamieszkujących osób/wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie skutkuje nowym zawiadomieniem – numer rachunku bankowego pozostaje ten sam.

KTO SKŁADA DEKLARACJĘ O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI?

Obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mają właściciele nieruchomości, przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
Uwaga! W sytuacji, gdy na terenie nieruchomości jednorodzinnej zamieszkują dwie lub więcej rodzin, obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu nieruchomości, który w imieniu wszystkich mieszkańców musi złożyć jedną deklarację – nie ma możliwości złożenia dwóch lub więcej odrębnych deklaracji z podziałem na gospodarstwa domowe.

JESTEM MIESZKAŃCEM BLOKU, CZY POWINIENEM ZŁOŻYĆ DEKLARACJE O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI?

NIE.
W przypadku zabudowy wielorodzinnej deklarację w imieniu wszystkich lokatorów składa zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością np. spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota itp.

ZAKUPIŁEM DOM, A POPRZEDNI WŁAŚCICIEL ZŁOŻYŁ DEKLARACJĘ, CZY MUSZĘ SKŁADAĆ NOWĄ DEKLARACJĘ?

TAK.
Należy złożyć deklarację, jako nowy właściciel nieruchomości. Poprzedni właściciel nieruchomości musi również złożyć deklarację tzw. „zerową”, jeśli w pierwszej deklaracji wykazane były osoby zamieszkujące tą nieruchomość.
ILE WYNOSI OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI?
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 31,80 zł miesięcznie na mieszkańca. Opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

CZY W DEKLARACJI NALEŻY WPISAĆ OSOBY ZAMELDOWANE, CZY FAKTYCZNIE MIESZKAJĄCE W DANYM GOSPODARSTWIE?

Należy wpisać osoby faktycznie przebywające w danym gospodarstwie. Liczba osób zameldowanych nie musi się zgadzać z liczbą osób stale przebywających. A w kontekście systemu zagospodarowania odpadów najważniejsza jest informacja, ile osób wytwarza odpady.

ILE WYNOSI ZNIŻKA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI JEDNORODZINNYMI KOMPOSTUJĄCYCH BIOODPADY STANOWIĄCE ODPADY KOMUNALNE W KOMPOSTOWNIKU PRZYDOMOWYM?

3,74 zł od miesięcznej stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypadającej na każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE ZNIŻKI ZA KOMPOSTOWANIE

Właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym kompostujący bioodpady w przydomowym kompostowniku.

CO TRZEBA ZROBIĆ, ŻEBY OTRZYMAĆ ZNIŻKĘ ZA KOMPOSTOWANIE

Warunkiem otrzymania zniżki jest złożenie przez właściciela nieruchomości pierwszej lub nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której właściciel nieruchomości deklaruje posiadanie kompostownika przydomowego i w którym są kompostowane bioodpady stanowiące odpady komunalne

CZY ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA BĘDZIE ODBIERAĆ ODPADY BIO  ZARÓWNO KUCHENNE ORAZ ZIELONE, w związku z zadeklarowaniem przez właściciela nieruchomości kompostowania bioodpadów  stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości?

W związku z zadeklarowaniem przez właściciela nieruchomości kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości nie będzie odbioru frakcji BIO w tym odpadów zielonych, nie będą również dostarczane worki na bioodpady.
Skutkować to będzie również brakiem możliwości oddania bioodpadów w postaci odpadów kuchennych oraz bioodpadów w postaci odpadów zielonych w Punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

CZY JEST WPROWADZONA ZNIŻKA DLA RODZIN POSIADAJĄCYCH KARTĘ DUŻEJ RODZINY?

TAK.
Częściowe zwolnienie przysługuje właścicielowi nieruchomości, na której zamieszkują rodziny wielodzietne.

CO MUSZĘ ZROBIĆ, ABY OTRZYMAĆ ZNIŻKĘ Z POWODU POSIADANIA KARTY DUŻEJ RODZINY ORAZ ILE WYNOSI ZNIŻKA?

Warunkiem otrzymania zniżki  jest złożenie pierwszej lub nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której zadeklarowana będzie ilość członków rodziny wielodzietnej wraz z wnioskiem o przyznanie zwolnienia.
Możliwe jest uzyskanie zniżki w wysokości 30%  opłaty dla rodzin wielodzietnych.
UWAGA !
Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym deklarację oraz wniosek o przyznanie zwolnienia podpisuje wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa.

CZY WSZYSCY MAJĄ OBOWIĄZEK SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH?

TAK. SEGREGACJA ODPADÓW TO OBOWIĄZEK KAŻDEGO Z NAS!
Od stycznia 2021 roku segregacja nie jest już wyborem, a powinnością wszystkich.
Zgodnie ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości mają OBOWIĄZEK zbierania w sposób SELEKTYWNY powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych.
WSZYSCY właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy do chwili obecnej gromadzili odpady w sposób nieselektywny, zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, deklarując, że odpady na nieruchomości będą zbierane w sposób selektywny.

W JAKI SPOSÓB SEGREGOWAĆ ODPADY KOMUNALNE?

1. Do pojemnika na odpady pozostałe z selektywnej zbiórki należy wrzucać odpady komunalne, które nie są odpadem niebezpiecznym, a których nie można umieścić w pozostałych pojemnikach, np.:
 • mięso,
 • kości,
 • zużyte pieluszki,
 • zużyte chusteczki higieniczne,
 • żwirek z dochodami zwierząt,
 • popiół
Nie należy wrzucać:
 • odpadów niebezpiecznych,
 • odpadów zielonych,
 • zużytych baterii i akumulatorów,
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
 • zużytych opon i części samochodowych
2. Do pojemnika na BIO odpady należy wrzucać wszystko co jest organiczne i podlega rozkładowi, np.:
 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
 • zepsute owoce i warzywa
 • fusy po kawie i herbacie
 • skorupki po jajkach
 • opakowania i reklamówki oznaczone jako biodegradowalne
Nie należy wrzucać:
 • mięsa
 • kości i ości
 • odchodów zwierząt
 • żwirku z odchodami zwierząt
 • ziemi i kamieni
 • popiołu

3. Do pojemnika na SZKŁO należy wrzucać:
 • butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)
 • szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

Nie należy wyrzucać:
 • ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
 • szkła okularowego
 • szkła żaroodpornego
 • Zniczy z zawartością wosku
 • żarówek i świetlówek
 • reflektorów
 • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
 • luster
 • szyb okiennych i zbrojonych
 • monitorów i lamp telewizyjnych
 • termometrów i strzykawek

4. Do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne należy wrzucać:
 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
 • nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.
 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
 • aluminiowe puszki po napojach i sokach
 • puszki po konserwach
 • folię aluminiową
 • metale kolorowe
 • kapsle, zakrętki od słoików

Nie należy wrzucać:
 • butelek i pojemników z zawartością
 • plastikowych zabawek
 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
 • opakowań po olejach silnikowych
 • części samochodowych
 • zużytych baterii i akumulatorów
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

5. Do pojemnika na papier należy wrzucać:
 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
 • katalogi, ulotki, prospekty
 • gazety i czasopisma
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
 • zeszyty i książki
 • papier pakowy
 • torby i worki papierowe

Nie należy wyrzucać:
 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
 • kartonów po mleku i napojach
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych
 • tapet, papierów fotograficznych
 • pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych

NA CZYM POLEGA KONTROLA SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH?

Pracownicy Urzędu Miasta oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej kontrolują wypełnianie obowiązku selektywnej zbiórki odpadów przez mieszkańców. Kontroli podlega zarówno zawartość poszczególnych pojemników na odpady jak i wypełnienie przez właściciela konkretnej nieruchomości obowiązków w zakresie stworzenia mieszkańcom odpowiednich warunków do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. Pracownicy Zakładu Oczyszczania Miasta Mysłowice zobowiązani są do sporządzenia dokumentacji fotograficznej oraz przekazania jej pracownikom Wydziału Ochrony Środowiska Zespołu Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

KIEDY ZOSTANIE PODWYŻSZONA OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI?

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) i  powiadamia o tym prezydenta miasta oraz właściciela nieruchomości. Na tej podstawie wszczyna się postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W drodze decyzji prezydent miasta określa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.

CZY  SEGREGACJA ODPADÓW W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ OBARCZONA JEST ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZBIOROWĄ?

TAK.
Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową , a osoba, której służy spółdzielcze prawo do lokalu, lub osoba faktycznie zamieszkująca lokal należący do spółdzielni mieszkaniowej nie jest obowiązana do wykonywania obowiązków właściciela nieruchomości wynikających z ustawy. W konsekwencji, decyzja określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w podwyższonej wysokości powinna zostać wydana wobec wspólnoty mieszkaniowej, albo spółdzielni mieszkaniowej jako jednolitego podmiotu, niezależnie od tego, że tylko część mieszkańców naruszyła obowiązek selektywnego zbierania odpadów.

KTO JEST ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI W PRZYPADKU NIERUCHOMOŚCI MIESZANEJ?
(rozumie się przez to nieruchomość w części zamieszkałą, a w części niezamieszkałą)

Deklarację za przedsiębiorcę złoży właściciel nieruchomości. Przedsiębiorca objęty gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nie będzie już zawierał umowy na odbiór odpadów komunalnych, opłatę będzie miał naliczaną w deklaracji naliczającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku zabudowy wielorodzinnej deklarację za przedsiębiorcę złoży Wspólnota Mieszkaniowa lub Spółdzielnia Mieszkaniowa.

JAKIE RODZAJE ODPADÓW POWSTAJĄ  U PRZEDSIĘBIORCÓW?

 • odpady komunalne powstające w wyniku bytności pracowników – te odpady u określonej grupy przedsiębiorców zostaną objęte odbiorem w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
UWAGA! Przedsiębiorcy także są zobowiązani do gromadzenia 5 frakcji odpadów komunalnych: szkło, metale i tworzywa sztuczne, papier, odpady BIO oraz odpady pozostałe z selektywnej zbiórki.

 • odpady powstające w wyniku prowadzonej działalności – przedsiębiorca musi zapewnić odbiór tych odpadów we własnym zakresie (należy podpisać umowę na odbiór odpadów z jednym z przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w mieście Mysłowice).

GDZIE ZNAJDĘ AKTUALNY HARMONOGRAM Z TERMINAMI WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH?

Mieszkańcy Mysłowic mogą skorzystać z ,,Eco Harmonogramu”. Jest to darmowa aplikacja mobilna, która umożliwia mieszkańcom Gminy łatwy dostęp do zawsze aktualnego harmonogramu wywozu odpadów oraz do różnego rodzaju dodatkowych informacji i powiadomień związanych z odpadami.
https://zomm.pl/eco-harmonogram/

GDZIE ZNAJDĘ AKTUALNY HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH?

GDZIE W MYSŁOWICACH ZNAJDĘ PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH?

W Mysłowicach znajdują się dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

 1. PSZOK MYSŁOWICE PÓŁNOC
 2. ul. Karola Miarki 38, 41-400 Mysłowice
  • 32 222 22 18
  • 32 222 22 19
 3. PSZOK MYSŁOWICE POŁUDNIE
 4. ul. Piaskowa, 41-400 Mysłowice
  • 882 682 983

GDZIE ZNAJDĘ ZASADY FUNKCJONOWANIA GMINNEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI?

Wszystkie zasady funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikają z przepisów prawa miejscowego. Uchwały znajdują się na stronie UM Mysłowice (Dla mieszkańca » Gospodarka odpadami » Podstawy prawne ) https://www.myslowice.pl/dla-mieszkanca/gospodarka-odpadami/podstawy-prawne/ Co można zawieźć na PSZOK? Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w ramach uiszczonej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjmą następujące rodzaje odpadów:

 1. papier,
 2. metale i tworzywa sztuczne,
 3. szkło,
 4. pozostałe z selektywnej zbiórki odpady komunalne,
 5. bioodpady w postaci odpadów kuchennych,
 6. bioodpady w postaci odpadów zielonych,
 7. przeterminowane leki i chemikalia,
 8. tekstylia i odzież,
 9. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,w szczególności igieł i strzykawek,
 10. zużyte baterie i akumulatory,
 11. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 12. zużyte opony,
 13. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 14. odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.