Zakład Oczyszczania Miasta Sp z o.o.

ul. Stadionowa 11, 41-400 Mysłowice

biuro@zomm.pl

+48 32 222 60 43

Zakład Oczyszczania Miasta Sp z o.o.

ul. Stadionowa 11, 41-400 Mysłowice

Informacje publiczne

Biuletyn Informacji Publicznej

E-mail

biuro@zomm.pl

Obsługa Mieszkańców

+48 32 307 54 95

Deklaracja dostępności

(aktualizacja 21.03.2022 r.)

 
 1. Strona internetowa.

Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej o adresie: https://zomm.pl

Data publikacji: 2020-02-24.

Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-29.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietni a 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu
niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak dostępności mediów zmiennych w czasie,
 • brak kontrastu,
 • brak możliwości zmiany rozmiaru tekstu.

Nie występują skróty klawiszowe oraz nie jest dostępny tłumacz języka migowego.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-29. 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 1. Aplikacja mobilna.

Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji ECO HARMONOGRAM  (https://zomm.pl/eco-harmonogram/).

Data publikacji: 2019-06-01.

Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-29.

Aplikacja mobilna jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietni a 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu
niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak dostępności mediów zmiennych w czasie,
 • brak kontrastu,
 • brak możliwości zmiany rozmiaru tekstu.

Nie występują skróty klawiszowe oraz nie jest dostępny tłumacz języka migowego.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-29. 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 1. Strona BIP.

Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony BIP  (http://www.bip.zomm.pl/).

Data publikacji: 2011-01-31.

Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-29.

Strona BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietni a 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu
niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak dostępności mediów zmiennych w czasie,
 • brak kontrastu,
 • brak możliwości zmiany rozmiaru tekstu.

Nie występują skróty klawiszowe oraz nie jest dostępny tłumacz języka migowego.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-29. 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej, aplikacji mobilnej oraz strony BIP prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mariusz Holowatinc, holek@cus.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 515 264 466. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak
zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony
internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia
informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie
niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę
otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób
dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania
zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Główna siedziba spółki: 41-400 Mysłowice, ul. Stadionowa 11.
Do budynku prowadzi 1 wejście. Do wejścia głównego prowadzą schody.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem
przewodnikiem. Warunkiem jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie certyfikatu
potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Podstawa prawna:

 • art. 20a i 20b ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 poz. 1172, z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 roku
  w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego
  (Dz. U. z 2010 Nr 64, poz. 399).

W budynku nie ma pętli indukcyjnych i oznaczeń w alfabecie Braille’a.