Rady na Odpady

Odpady Gromadzone Selektywnie

ZOMM Mysłowice

Zasady selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych określone są przepisami prawa miejscowego w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Od marca 2018 r na ternie Gminy Mysłowice właściciele nieruchomości są zobowiązani do selektywnego gromadzenia odpadów z podziałem na:

Pamiętajmy! Segregacja odpadów w miejscu ich powstawania to obowiązek każdego wytwórcy. Dzięki selektywnemu gromadzeniu pozyskujemy z recyklingu surowce wtórne oraz ograniczamy składowanie odpadów na wysypiskach. Odpady wytwarzane w gospodarstwie domowym charakteryzują się ponad 50 % zawartością substancji organicznych (resztki jedzenia, makulatura, trawa i liście). Substancje te obok odpadów niebezpiecznych (baterie, leki) stanowią największe zagrożenie dla naszego środowiska, są czynnikiem inicjującym procesy gnilne, źródłem nieprzyjemnych zapachów i niebezpiecznych odcieków.

Spalanie odpadów w piecach centralnego ogrzewania powoduje zanieczyszczenie bezpośredniego środowiska w stopniu nieporównywalnym z żadną przemysłową instalacją spalającą np. węgiel kamienny. To co wdychamy my i nasi sąsiedzi przy spalaniu odpadów zagraża naszemu zdrowiu i życiu.

Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o. o.
ul. Stadionowa 11, 41-400 Mysłowice

tel. +48 (32) 222 60 43
tel./fax: +48 (32) 222 11 40

www.zomm.pl
e-mail: biuro@zomm.pl